DMCA - ModRadar DMCA

ModRadar.net là nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến được định nghĩa trong Digital Millennium Copyright Act. Trang web của chúng tôi cung cấp cho chủ sở hữu bản quyền hợp pháp khả năng sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tự xuất bản trên internet bằng cách tải lên, lưu trữ và hiển thị các phương tiện khác nhau.

Chúng tôi sẽ không theo dõi, xem xét hoặc phân tích bất kỳ cách nào mà người dùng tải tệp lên máy chủ của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tôn trọng bản quyền và luôn bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu hợp pháp. Vì vậy, nếu bạn là chủ sở hữu của bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web ModRadar.net và bạn không cho phép sử dụng nội dung đó, bạn cần thông báo bằng văn bản cho ModRadar.net để kịp thời xác định nội dung bị cáo buộc vi phạm và có hướng xử lý phù hợp.

I. ĐỊA CHỈ NHẬN KHIẾU NẠI

Bạn có thể báo cáo các hành vi vi phạm theo DMCA thông qua:

Email: [email protected]

Trang web mà chúng tôi đảm bảo sẽ tuân theo các quy trình được nêu ở đây và trong DMCA bất cứ khi nào nhận được thông báo vi phạm thích hợp.

II. THỦ TỤC THÔNG BÁO KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN

Khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn phải bao gồm các yếu tố sau:

  1. chữ ký hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.
  2. Nhận dạng tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm.
  3. Xác định tài liệu bị cáo buộc vi phạm hoặc đối tượng vi phạm và tài liệu bị xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập và thông tin đủ hợp lý để cho phép Trang web xác định tài liệu.
  4. Tất cả các thông tin phải được lưu giữ một cách hợp lý để cho phép trang web liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ email có thể được sử dụng để liên hệ với bên khiếu nại.
  5. Một tuyên bố với ý nghĩa rằng bên khiếu nại thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc pháp luật cho phép.
  6. Tuyên bố rằng thông tin có trong văn bản của thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cho là vi phạm.

Việc không bao gồm tất cả các thông tin trên có thể làm chậm quá trình xử lý thông báo DMCA.

III. THÔNG BÁO VÀ PHẢN HỒI

Thủ tục: Nếu chúng tôi nhận được thông báo thích hợp về vi phạm bản quyền bị khiếu nại, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc vi phạm hoặc đối tượng vi phạm.

Tuy nhiên, tất cả các tuyên bố này cần được điều tra và xác định là hợp lệ bởi Trang web theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Trang web của chúng tôi đảm bảo tuân thủ các quy định của DCMA khi nhận được thông báo phản đối.

IV. TÁI PHẠM

Trong một số trường hợp nhất định, Trang web có thể chấm dứt ủy quyền cho những người dùng hệ thống hoặc mạng của mình, những người vi phạm nhiều lần.

V. SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

Chính sách của trang web là quản lý và không can thiệp vào các biện pháp kỹ thuật tiêu chuẩn mà nó xác định là hợp lý trong các trường hợp, tức là các biện pháp kỹ thuật được chủ sở hữu bản quyền sử dụng để xác định hoặc bảo vệ các tác phẩm có bản quyền.